Het project ‘leren leren’

Een goede studiehouding is een erg belangrijke troef om het werken en studeren in de secundaire school met succes aan te pakken. In de loop van de voorbije jaren heeft onze school een leerlijn ‘leren leren’ uitgewerkt voor de drie graden.
Tijdens de lessen en op regelmatige tijdstippen ook tijdens de klassenuren wordt er actief gewerkt aan één van de vele aspecten van een juiste studiehouding.
We starten hiermee vanaf de eerste dagen van het schooljaar. Op dat moment legt elke vakleerkracht uit hoe zijn/haar vak aangepakt moet worden. De schriftelijke studietips bieden een blijvend houvast voor de leerlingen. In voorbereiding op de examens krijgen alle leerlingen ook een uitgebreide schriftelijke leerstofafbakening: die vormt een belangrijke leidraad bij het studeren.

In de 1e graad wordt daarnaast ook expliciet aandacht besteed aan concrete leerattitudes: efficiënt gebruik van de agenda, studietijd plannen, examenplanning opmaken, leren schematiseren, mindmapping … Ook omgaan met puur geheugenwerk, het correct lezen en beantwoorden van vragen worden via spelvorm aangebracht. Ook het project BZW (begeleid zelfstandig werk) helpt leerlingen om hun studiegedrag zelfstandig te sturen. Tijdens de lessen BZW krijgen zij de gelegenheid om leerstof op eigen tempo en op eigen niveau in te oefenen.

In de tweede graad leren leerlingen informatiebronnen kritisch raadplegen. Ze leren ook hoe ze informatie kunnen analyseren, samenvatten en zinvol inoefenen. Er worden strategieën aangeleerd om problemen op te lossen. Tot slot leren zij reflecteren over hun eigen leerervaringen en leermotieven.

Leren Leren in de 3e graad staat in het teken van een goede voorbereiding op hoger onderwijs met onderwerpen als langetermijnplanning, diversiteit aan examenvragen en een uitgebreid stappenplan in het kader van de studiekeuzebeleiding.

Brede basiszorg en zorg op maat

Brede basiszorg en …

 Voor elke leerling is de instap in het secundair onderwijs een stevige uitdaging. Het hele schoolteam zet zich daarom ook elke dag opnieuw in om onze jongeren goed te begeleiden. We doen dit vanuit de volgende visie: hoe sterker de brede basiszorg voor alle leerlingen, hoe kleiner de nood aan verhoogde of uitgebreide zorg.
Die brede basiszorg steunt op 2 belangrijke pijlers:

  • een krachtige leeromgeving;
  • een dynamisch zorgbeleid.

Een krachtige leeromgeving wordt o.a. gekenmerkt door een positief en veilig leerklimaat, betekenisvol leren, rijke ondersteuning …

Onze aandacht voor brede zorg start met een persoonlijk inschrijvingsgesprek waarbij we peilen naar de noden, maar ook naar de talenten van de jongeren. We zetten ook sterk in op een warm onthaal van de leerlingen en een aanbod aan activiteiten die het sociaal functioneren en het welbevinden van de leerlingen bevorderen.

De sterkste focus ligt echter op het zorgzaam handelen in de klas: we willen onze jongeren optimale leerkansen aanbieden. Ik som enkele initiatieven op:

  • studietips per vak en leerstofafbakeningen
  • differentiatie hoofdvakken via Begeleid Zelfstandig Werk
  • duidelijke ‘afspraken van het huis’
  • begeleide avondstudie eerstejaars

Binnen het kader van de brede basiszorg concentreert het zorgbeleid zich vooral op een tijdig opmerken van problemen en het aanreiken van oplossingen. Het wekelijkse klasuur bv. is een gelegenheid bij uitstel voor klassenleraars om problemen te detecteren en bespreekbaar te maken. Indien nodig, wordt de leerzorgcoördinator of de graadcoördinator ook ingeschakeld.

De school erkent ook het belang van een goede relatie met ouders. Dit maakt het bespreken van eventuele moeilijkheden of bekommernissen gemakkelijker. We zijn telefonisch of via e-mail snel bereikbaar en gaan graag met ouders in overleg.

… zorg op maat

Onze school respecteert het M-decreet en werkt actief mee aan de principes van inclusief onderwijs. Als tijdens het inschrijvingsgesprek blijkt dat uw zoon/dochter nood heeft aan extra ondersteuning of zorg, dan wordt dit zorgvuldig genoteerd en staat de (leer)zorgcoördinator in voor een correcte en snelle opvolging. Indien nodig gaan we met alle betrokken partijen rond de tafel zitten om te overleggen hoe wij als school hulpmiddelen kunnen aanbieden of redelijke aanpassingen aan het curriculum kunnen uitwerken.

Wij nemen elke vraag – klein of groot – ernstig. Enkele voorbeelden:

  • moet uw zoon/dochter nog wennen aan het lestempo in een secundaire school, dan voorzien wij meer tijd voor toetsen, examens;
  • is er sprake van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie …) dan bespreekt de (leer)zorgcoördinator met de vakleerkrachten welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden;
  • tijdens de examenperiodes zorgen wij ervoor dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hun examens in de beste omstandigheden kunnen afleggen: er is een zorgklas, graadcoördinatoren lezen examens voor indien gewenst …

Alle afspraken worden genoteerd op een individueel handelingsplan en alle leerkrachten worden al in september hiervan op de hoogte gebracht.
Is het plan volgens u voor verbetering vatbaar, dan volstaat één telefoontje of e-mail naar de (leer)zorgcoördinator en wordt een bijsturing besproken.
De zorgcoördinator peilt niet alleen bij de ouders maar ook bij de leerlingen zelf naar de efficiëntie van de maatregelen. M.a.w. de ondersteuning of begeleiding van uw zoon of dochter is een continue aandachtspunt.