Seminarie vijfde jaar

Praktische psychologie – mevr. Ann Devliegher

Kunnen we leren gelukkig zijn?
Wil je de ander beter begrijpen?
Wil je jezelf beter leren kennen?
Hoe kan je meer geloven in jezelf?
Wil je empathischer worden?
Hoe kunnen we stress verminderen?

Er bestaan veel psychologische theorieën. Die zijn zeker waardevol. Maar hoe kunnen we ze  toepassen in het dagelijkse leven?
In een kleine groep gaan we samen aan de slag.

.

IMG_20200109_134502

Schoolkrant – mevr. Emma Bossu

Een verslag van de eerste schooldag of het SAF, een portret van een oud-leerling, een analyse van de SABR-cup … Dit zijn allemaal mogelijke onderwerpen die je zou kunnen terugvinden in onze nieuwe schoolkrant. Lijkt je het je wel iets om deze schoolkrant mee te ontwikkelen? Dan is dit seminarie iets voor jou.

Na een korte theoretische inleiding over de werking van de media in ons land, gaan jullie zelf aan de slag. We transformeren het lokaal tot een echte krantenredactie en werken als één groep aan ons eindproduct. Voorkennis is niet nodig, enthousiasme is onmisbaar.

Iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de media en zich 100 % wil inzetten, is welkom. We zoeken immers niet alleen taalvaardige journalisten, maar ook een gemotiveerde eindredacteur, een financieel verantwoordelijke met oog voor detail, een enthousiaste fotograaf, een creatieve verantwoordelijke voor lay-out …

Muzikaal de wereld rond – dhr. Ingmar Ricquier

In dit seminarie maken we een reis rond de wereld met telkens muziek als uitgangspunt. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als “Waar komt muziek vandaan?”, “Maakt muziek deel uit van een cultuur?”, “Hebben culturen elkaar via muziek beïnvloed?” en vooral “Wat hebben al die culturen met elkaar gemeen?”

Jullie mogen dit zelf ontdekken via vele doe-activiteiten (samen musiceren op talrijke wereldmuziekinstrumenten, liederen uit andere culturen zingen, een wayangpoppenspel in elkaar steken, …) en véél leerrijke informatie. Elke les wordt trouwens zeer rijkelijk geïllustreerd met talrijke (unieke) voorwerpen, doeken, kledij, voorwerpen, maskers, …

Ecologisch consumeren – dhr. Hendrik Spitaels

Het doel van deze lessenreeks is:

 • De leerlingen laten stilstaan bij hun eigen consumptiegedrag en de impact hiervan op het milieu.
 • De leerlingen informatie laten vinden langs zoveel mogelijk kanalen over de duurzaamheid van onze consumptiegoederen, alsook over de milieu-invloed ervan. Deze kanalen zijn: overheidsinstanties (Europees, federaal, Vlaams en gemeentelijk), consumentenorganisaties, milieuorganisaties, bibliotheken, internet… De leerlingen moeten een logboek bijhouden van hun werkzaamheden en tevens een planning opmaken van hun project.
 • De leerlingen diepen één bepaald thema op gebied van consumptiegedrag uit. Dit gebeurt in kleine groepjes van 2 tot 5 personen, afhankelijk van het gekozen onderwerp.
 • De leerlingen maken van dit thema een verslag en een powerpoint voorstelling voor de medeleerlingen.

Seminarie zesde jaar

Antropologie – mevr. Tine De Ceuninck

Leren over verschillende culturele (denk)werelden is essentieel om ons te ontwikkelen in een wereld die meer en meer de mogelijkheden biedt om mensen te ontmoeten met andere horizonten en visies. We reizen meer en verder en in de beroepswereld heeft men steeds vaker een antropoloog nodig, bijvoorbeeld in juridische context, politieke wetenschappen, kunstgeschiedenis, de zakenwereld … of al was het maar om jezelf beter te begrijpen als menselijk wezen.

De bedoeling van dit seminarie is het vreemde minder vreemd maken, ons bewust maken van het etnocentrisme dat bij elk van ons leeft (in de westerse samenleving), om vooraleer we oordelen eerst proberen te begrijpen. De grondige kennis van het andere kan een dialoog mogelijk en interessanter maken.

Gezien dit een nieuw ‘vak’ is voor de leerlingen zijn er eerst een aantal lessen om fundamentele info op te doen. Wat is antropologie? Enkele basisbegrippen, theorieën en belangrijke personen komen aan bod. Daarnaast is er een bezoek aan een museum of tijdelijke tentoonstelling. Een bezoek aan de bibliotheek in Brugge heeft als doel een werk te maken per twee, begeleid in de les. Thuis wordt gewerkt aan een antropologisch onderwerp van ergens ter wereld. Via dit werk leren de leerlingen zelfstandig diverse informatiebronnen en –kanalen kritisch selecteren en raadplegen, ze leren communiceren, overleggen, plannen, taken verdelen … Dit werk wordt mondeling en visueel gepresenteerd in drie dimensies. Hier is enige creativiteit noodzakelijk.

Passieve kennis van Frans en Engels is nuttig bij het verwerken van vakliteratuur.

Video – dhr. Thomas Vandekerckhove

We starten met het bestuderen van de verschillende parameters van de filmtaal. We leren over verschillende beeldkaders en camerastandpunten. Ook de diverse camerabewegingen en geluid komen aan bod. In dit proces van beeldeducatie analyseren we ook een aantal voorbeelden: een korte Vlaamse reportage en een langere, internationaal bekroonde documentaire. Bij het analyseren staan we staan stil bij elk van de parameters die we leerden kennen.

Daarna leren we filmen met een camera. We leren over de werking van een digitale videocamera. We maken beelden in functie van de montage, het verhaal dat je wil brengen We oefenen deze vaardigheden aan de hand van enkele filmopdrachten. Dat doen we telkens in kleine groepen. Ook het monteren komt aan bod tijdens de lessen.

In het tweede semester werken we in groepjes aan de realisatie van een korte reportage van ongeveer 5 minuten. Het zoeken naar een geschikt onderwerp, keuze van filmlocaties, uitschrijven van de inhoud van het scenario, het voorbereiden en plannen van opnames,

interviewvragen bedenken, keuze van geluid, montage… Al deze taken worden binnen de groepjes verdeeld en uitgevoerd.

Vermeld bij je keuze of je kan monteren en of je over een eigen filmcamera beschikt.

Minionderneming – dhr. Jeroen De Mets

We starten in september met een eigen bedrijfje. We zoeken naar een product/idee waar we met z’n allen achter staan. Het is de bedoeling hiermee de werking in een onderneming beter te begrijpen. Alle miniondernemers schrijven een sollicitatiebrief en solliciteren naar een bepaalde functie in ons bedrijf naar eigen interesse en talent. Er zal ook een algemene directeur gekozen worden. Elke week wordt er vergaderd en worden de taken verdeeld. De startvergaderingen: brainstormen over de mogelijkheden, het logo ontwerpen, de naam van de onderneming kiezen, een enquête uitvoeren, de product- of dienstkeuze bepalen …
Verdere verloop: een startkapitaal samenbrengen, een verkoopstand bouwen, verkopen, de website verzorgen, de rekeningen beheren, verslagen maken, voorstellingen voorbereiden voor de aandeelhoudersvergadering, het personeel motiveren, de correspondentie verzorgen, contacten leggen met leveranciers …
Het zijn alvast de belangrijkste opdrachten die afgewerkt moeten worden. Dit zijn de taken die in één van de volgende afdelingen uitgevoerd moeten worden: het commerciële departement, het technische departement, het administratieve departement en het financiële departement.
Er moeten vooral praktische opdrachten uitgevoerd worden, maar waar nodig wordt er ook een theoretische achtergrond voorzien.
Wie kan er zich geroepen voelen…
Werk je graag in een groep? Wil je je sociale vaardigheden ontplooien? Kan je je eigen belangen aan de kant schuiven in functie van de groep/de minionderneming?
Ben je creatief?
Ben je bereid te werken tegen een bepaalde deadline, dus ook werken na de schooluren zoals dat meestal gaat in een bedrijf?
De minionderneming zoekt verschillende ondernemers die hun talent samen met de groep willen gebruiken om de onderneming te laten groeien tot een uniek project.
Hoe gebeurt de evaluatie?
De evaluatie gebeurt tijdens het jaar door de leraar en je medeleerlingen.
Economische voorkennis helpt, maar is niet noodzakelijk. Een portie zelfvertrouwen en enthousiasme brengt je al een heel eind verder.

Actuele politiek – mevr. Katelijne Dhondt

Nationale- en internationale politiek domineert ons leven. Daarom dit seminarie. Samen met oud-leerlingen dacht ik na over wat dit seminarie wel of niet mocht zijn.

We kwamen tot de volgende bevindingen:

 • Het seminarie gaat niet over de werking, de structuur of de evolutie van allerhande instellingen; dat is saai, slaapverwekkend, oninteressant en té theoretisch.
 • Het seminarie slaat op de actualiteit en zowel binnen- als buitenlandse politiek zijn mogelijk.
 • Het seminarie mag de geschiedenis in de actualiteit binnenbrengen om die te duiden.
 • Inspraak van de leerlingen over de onderwerpen is een must; wat interesseert jullie is hier dus de vraag.
 • Tijdens het seminarie wordt er enerzijds les gegeven, maar wordt er anderzijds ook gefundeerd gediscussieerd; dat wil zeggen dat jullie zich hierop voorbereiden.

Onderwerpen die in de loop van de gesprekken naar voor kwamen waren o.a.

 • De gemeenteraadsverkiezingen en de politieke partijen die aan die verkiezingen deelnemen
 • Amerika en de macht daar. Wat is de rol van de president, hoe kom je aan een president enz.
 • De Brexit, waarom wel, waarom niet, houding van Europa, GB.
 • Poetin. Zijn macht in Rusland, zijn macht in de voormalige Oostbloklanden enz.
 • Kim Jung-un en Noord-Korea.
 • De politieke partijen in België en de manier waarop ze ontstonden en groeiden.
 • De situatie op de Krim (Oekraïne) en ex-Oostbloklanden zoals Hongarije, Roemenië en Bulgarije? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de EU?
 • Fake news of uitgebreidere camerabewaking en de gevolgen daarvan voor de democratie.
 • De Joods-Palestijnse kwestie, hoe groeide die en hoe is de situatie vandaag.

Welke leerlingen schrijven zich in voor dit seminarie? Wie geïnteresseerd is in actualiteit, in politiek -nationaal en/of internationaal – , wie zich wil voorbereiden op gefundeerde discussies, die persoon is meer dan welkom op dit, ontegensprekelijk meer dan boeiende seminarie!

KunstZINnig – mevr. Greet Mergaert

Tijdens dit seminarie plaatsen we alles wat leeft rond zingeving, geloof en levenskunst in de kijker. We vertrekken vanuit “De Grote Levensvragen” om te zoeken naar wat ons beweegt en “zin-geeft”.

We proberen onze vragen, onze drijfveren te omschrijven en confronteren die met verhalen van anderen, gelovig of niet.

We gaan op zoek naar inspiratiebronnen in de kunst die onze zin-geving verwoorden om dan uiteindelijk zelf creatief aan de slag te gaan en een eigen kunstwerk te creëren.

Dit kan zowel alleen, met enkelen of met de volledige groep gebeuren. Ons eindresultaat is een tentoonstelling waarbij we anderen willen raken vanuit onze creaties.

Stel je je open voor levensvragen, zingeving, spiritualiteit, mindfulness ? Ben je creatief ? In denken en doen; dit kan schilderen, boetseren, knutselen, beeldhouwen zijn. Ben je bereid om eens op andere momenten samen te komen ? Dan is dit seminarie iets voor jou!